คู่มือการใช้ Google Apps Calendar

Download คู่มือ การใช้ Google Apps Calendar ได้ที่นี้ค่ะ

Advertisements
Posted in Infra Team

ข่าว: โครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF): การทำแผนการเรียนการสอน”

โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF): การทำแผนการเรียนการสอน  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยากรประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ และอาจารย์สยาม       แย้มแสงสังข์  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเขียนแผนและผลการเรียนการสอน (มคอ.3และมคอ.5) ให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และเป็นแนวทางพัฒนาบัณฑิตของคณะฯ ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐาน TQF ตลอดจนเพื่อสามารถนำทักษะประสบการณ์จากการวิจัยและบริการวิชาการมาเสริมในการเรียนการสอน

2556 TQF

Posted in ์News | Tagged

์์์ข่าว :โครงการอบรม เรื่อง “ปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล: เทคนิคการสอน”

โครงการอบรม เรื่อง “ปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล: เทคนิคการสอน”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องประชุมชั้น 4/2  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยเป็นการระดมสมองของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน ปรับปรุงวิธี การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ซึ่งจะส่งผลให้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

image002

Posted in ์News | Tagged

ข่าว โครงการอบรม”“ปรับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)”

โครงการอบรม “ปรับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)”  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 ณ CB2301 อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางด้าน Computer System, Programming, Software Process, Database และNetwork ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมและความ สัมพันธ์ของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อปรับความรู้พื้นฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้าน “ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”  และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการ “สร้างบัณฑิตที่เก่งและดี

image002

Posted in ์News | Tagged

เอกสาร สรุปการฟังเรื่อง Office Syndrome

Download เอกสารสรุปการฟังเรื่อง Office Syndrome ค่ะ

Posted in LM Team | Tagged , ,

Download เอกสารเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบริการได้ที่นี้ค่ะ

Posted in LM Team | Tagged ,

คู่มือ Microsoft Office 2013

Download คู่มือ Microsoft Office 2013 ได้ที่นี้ค่ะ 

Posted in Software Team | Tagged , ,

คู่มือ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

Download คู่มือการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ได้ที่นี้ค่ะ

Posted in Software Team | Tagged , ,

สไลด์: How to take good photo for event&PR

Download สไลด์ How to take good photo for event&PR ได้ที่นี้ค่ะ

Posted in Lecturer&Guest | Tagged , , , ,

คู่มือ การกู้ข้อมูล Recuva File Recovery

Download คู่มือ การกู้ข้อมูล: Recuva File Recover ได้ที่นี้ค่ะ

Posted in Infra Team | Tagged ,