ข่าว: โครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF): การทำแผนการเรียนการสอน”

โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF): การทำแผนการเรียนการสอน  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยากรประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ และอาจารย์สยาม       แย้มแสงสังข์  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการเขียนแผนและผลการเรียนการสอน (มคอ.3และมคอ.5) ให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และเป็นแนวทางพัฒนาบัณฑิตของคณะฯ ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐาน TQF ตลอดจนเพื่อสามารถนำทักษะประสบการณ์จากการวิจัยและบริการวิชาการมาเสริมในการเรียนการสอน

2556 TQF

Advertisements

About SIT Librarian

B.Sc. : library and Information Science. RBSD.1996. M.Sc.: Library and Informaton Science. RU. 2005.
This entry was posted in ์News and tagged . Bookmark the permalink.