ข่าว โครงการอบรม”“ปรับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)”

โครงการอบรม “ปรับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)”  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 ณ CB2301 อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางด้าน Computer System, Programming, Software Process, Database และNetwork ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมและความ สัมพันธ์ของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อปรับความรู้พื้นฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้าน “ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”  และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการ “สร้างบัณฑิตที่เก่งและดี

image002

Advertisements

About SIT Librarian

B.Sc. : library and Information Science. RBSD.1996. M.Sc.: Library and Informaton Science. RU. 2005.
This entry was posted in ์News and tagged . Bookmark the permalink.