์์์ข่าว :โครงการอบรม เรื่อง “ปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล: เทคนิคการสอน”

โครงการอบรม เรื่อง “ปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล: เทคนิคการสอน”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องประชุมชั้น 4/2  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยเป็นการระดมสมองของคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน ปรับปรุงวิธี การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ซึ่งจะส่งผลให้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

image002

Advertisements

About SIT Librarian

B.Sc. : library and Information Science. RBSD.1996. M.Sc.: Library and Informaton Science. RU. 2005.
This entry was posted in ์News and tagged . Bookmark the permalink.